Дасылайце свае тэксты на песні Віталя Качаткова, напішам песню разам!

Why

Once upon a time we had a meeting.

I gave a promise, you – a riddle.

It was so many days ago…

But I remember a talk at the door.

How I wish to do all, that I promise –

Please, just believe me, I was trying,

But I’m lost in the web of lies,

I’m in need, oh, I need an advice.

Chorus:

Why? Tell me, why the world is mad?

It lives to eat. It’s ugly and lazy!

I! Why I’m looking for the end?

I could be like them – but maybe I’m crazy…

Why? Tell me, why the world is mad?

It lives to beat. It’s angry and lazy!

I! Yes, I’m looking for the end!

I won’t be like them! Just let me be crazy!

Let me be crazy…

When I used to see myself so mighty,

I was a child, I was mistaken.

I’m alone in the cruel world…

Come to me, help me, give me your hand.

I have lost attention, I am wounded –

Where is your love, I need your cure.

Change the world, as I know, you can –

More than human and more than a man!

Чаму (пераклад)

Даўным-даўно мы сустрэліся

Я дала абяцанне, а ты − загадку.

Гэта было так шмат дзён таму…

Але я памятаю размову ля дзвярэй.

Як бы я хацела выканаць усё, што абяцала −

Калі ласка, павер мне, я прыкладала намаганні.

Але я заблудзіла ў павуцінні хлусні,

У мяне бяда, о, як мне трэба твая парада.

Прыпеў:

Чаму? Скажы мне, чаму гэты свет такі звар’яцелы?

Ён жыве, каб есці. Ён пачварны і лянівы!

Я! Чаму я шукаю канца?

Я магла б быць такой самай, як  яны − але, напэўна, я звар’яцела.

Чаму? Скажы мне, чаму гэты свет такі звар’яцелы?

Ён жыве, каб біць. Ён злосны і лянівы!

Я! Так, я шукаю канца!

Я не буду такая, як яны! Проста дазволь мне быць вар’яткай!

Дазволь мне быць вар’яткай…

Калі я бачыла сябе такой магутнай,

Я была дзіцем, я памылялася.

Я самотная ў гэтым жорсткім свеце…

Прыйдзі да мяне, дапамажы, дай мне руку.

Я згубіла ўвагу, я параненая −

Дзе тваё каханне, мне патрэбна тваё лячэнне.

Змяні свет, я ж ведаю, ты можаш −

Больш чым чалавек і больш, чым мужчына!

Слухайце і іншыя песні Віталя Качаткова:

“Наша сям’я”

“Скрыпка”

“Белавежская пушча”.