Як вядома, род ці народ яднаюцца адным дарагім словам – Радзіма. Ці часта мы задумваемся: адкуль пайшоў я сам, адкуль пачалася мая дарога ў свет?

А ўсё ж бывае, і сам не ведаеш, чаму раптам міжволі наплывае на памяць штосьці такое тваё, уласнае, асабістае, вельмі табе дарагое, незразумела адкуль – ці то ад даўняга ўспаміну, ці то ад нечакана пачутага, даўно як бы забытага слова, назвы, імя, і скрозь пройме і развярэдзіць душу…
Васіль Вітка

Другая частка (ад літары З да літары М)

Трэцяя частка (ад літары М да літары Х)

Чацвёртая частка (ад літары Ц да літары Я)

А

Адамовіч — тыпова беларускае прозвішча, утворанае ад царкоўнага імені Адам. Сям’ю Адама называлі Адамовічамі. Само ж імя Адам мае біблейскае паходжанне ад старажытнаяўрэйскага слова хаддам, што значыць “першы чалавек”.

Азерскі – у большасці выпадкаў прозвішча мае польскае паходжанне.  Пераважная большасць прадстаўнікоў  прозвішча Азерскі  адносіліся да польскай шляхты. Носьбіт прозвішча ў 10 % магчыма з’яўляецца нашчадкам старажытнага рускага княжага або баярскага роду. Але ў абодвух выпадках прозвішча паказвае, у асноўным, на мясцовасць, дзе жылі далёкія продкі чалавека, або населены пункт, адкуль, па легендах, паходзіць гэты род, аднак прозвішча можа паходзіць і ад імя або мянушкі далёкага продка чалавека.

Акінча — продак прозвішча Акінча ў 18%  быў Караім, у 15% — Украінец, у 15% — Іжорац, у 11% — Таджык, у 7% — Аманец, а ў 4% ставіцца да заходнееўрапейскіх вытокаў, у 30% выпадках з’яўляўся жыхаром Беларусі або Славеніі і Камеруна. Насіў прозвішча Akincha, а мянушка продка была  Акінч.

Актанаровіч – магчыма, што гэтае прозвішча пайшло  ад татарскага імя Актан, якое паходзіць да двух цюркскім асноў: Ак — «белы» і Тан — «світанак». Такім чынам, Актан азначае «белы світанак». Такое імя давалася хлопчыку, які нарадзіўся падчас ранішняга світання.

Андросаў — ад хрысцільнага імя Андронік — пераможца (грэч.). Ад гутарковай формы Андрон утварыліся прозвішчы: Андронаў, Андросаў, Даронін, Дронін, Дронкін, Дронаў. Пры гэтым не варта забываць, што прозвішча Андронаў можа ўтварыцца і ад простанароднага слова андрон (андрэц, андрон) у яго некалькіх значэннях. Так, у  вяцічаў гэта калёсы, на якіх валакуць снапы сена. Андронам завецца таксама жэрдка, драўляны чарпак. На Разаншчыне падпускаць андрона азначае хлусіць, ілгаць, выхваляць; у тулякоў выразы Андроны едуць, Андроны таўстагубыядатычыцца тых, хто вельмі важны і дзьмецца.

Анісімаў — Анісім, Аніс — распаўсюджаная на Русі разнавіднасць хрысцільнага імя. Анісім — які даводзіць усё да канца (грэч.).

Аніхоўскі — пачынальнік прозвішча Аніхоўскі у 22% выпадкаў быў Хіндзі, у 18% — Харват, у 18% — Серб, у 13% — Эстонец, у 9% — Малкарац, а ў 4% адносіцца да каўказскіх абласцей, у 16% выпадкаў з’яўляўся прадстаўніком Ірака або французскія паўднёвыя тэрыторыі і Аргентыны. Выкарыстаў прозвішча Anikhovskii, а мянушка чалавека была Аніхоўск. Найпершае згадванне прозвішча Аніхоўскі было ў горадзе Каруару (Бразілія) у 1905 годзе.

Ануфрыеў — штодзённая форма імя Онуфрий — святы бык (грэч.). Пераход –о  у -а хоць і звязаны з аканнем, аднак знамянальны: старажытнаегіпецкага святога быка звалі Анубіс. На Русі сустракаюцца і Ануфриевы, і Онуфриевы.

Апанасовіч — прозвішча Апанасовіч адносіцца да распаўсюджанага тыпу славянскіх прозвішчаў і ўтворана ад хрысцільнага імя Апанас. Пасля 988 г. кожны славянін падчас афіцыйнай цырымоніі хрышчэння  атрымліваў ад святара хрысцільнае імя. Такое найменне дазваляла вырашаць праблему ідэнтыфікацыі: вылучэнні пэўнага чалавека з грамадства. Таму менавіта царкоўныя імёны і сталі актыўнай базай для стварэння прозвішчаў. Імя Апанас з’яўляецца ўкраінска-беларускай і польскай формай імя Апанас, якое паходзіць ад грэчаскага «атанасиа», што ў перакладзе на рускую мову азначае «неўміручасць». Гэтае імя даўней было шырока распаўсюджана сярод простых людзей, паколькі яно часта ўжывалася ў святцах: у гісторыі праваслаўя вядома каля сарака святых заступнікаў імя Апанас. Хутчэй за ўсё, заснавальнік роду Апанасовіч быў чалавекам з простага саслоўя. Справа ў тым, што поўнымі імёнамі называліся ў асноўным прадстаўнікі сацыяльнай верхавіны, шляхты або сем’яў, якія карысталіся ў дадзенай мясцовасці вялікім аўтарытэтам. Выхадцаў жа з іншых саслоўяў, як правіла, клікалі памяншальнымі, вытворнымі імёнамі.

Арлоў – паходзіць ад назвы птушкі арол, з магутнасцю, дужасцю якой параноўвалі чалавека і давалі яму такую мянушку, каб засцерагчы яго ад розных замахаў на жыццё. Мянушка Арол стала прозвішчам, а сям’ю чалавека называлі Арловы.

Аскірка — прозвішча Аскірка вядзе свой пачатак ад мянушкі Аскірка. Хутчэй за ўсё, мянушка паходзіць ад украінскага дзеяслова «оскiряти» — «выскаляць». Верагодна, гэта мянушка паказвала на вызначаныя рысы характару чалавека (напрыклад, так маглі зваць насмешніка). Паводле іншай гіпотэзы, мянушка Аскірка паходзіць ад украінскага слова «скiра» — «скура». Магчыма, яно адносіцца да так званых «прафесійных» найменняў, якія ўказваюць на дзейнасць чалавека. Магчыма, што чалавек з такой мянушкай камячыў скуру, магчыма, прадаваў скураныя вырабы.

Астроўскі — прозвішча Астроўскі паходзіць ад найстаражытнай формы славянскіх фамільных мянушак, якія ўтварыліся ад геаграфічнай назвы мясцовасці. Прозвішча Астроўскі ўтварылася ад назвы маёнтка Остров (выспа). Населеныя пункты з такой назвай часта сустракаюцца на тэрыторыі Расіі, Украіны, Беларусі і Польшчы. Большасць з іх размешчана зусім не на выспах у звычайным значэнні гэтага слова: «частка сушы, якая з усіх бакоў акружана вадой». У даўніну выспай звалася ўрочышча, невялікі лес, які стаяў асобна. Астроўскія — гэты старажытны дваранскі род, прадстаўнікі якога ў розны час знаходзіліся на дзяржаўнай службе.

Астрынскі — прозвішча Астрынскі ўтварылася ад аналагічнай мянушкі, якая, у сваю чаргу, паходзіць ад назвы вёскі Острино ў Шчучынскім раёне Гродзенскай вобласці Беларусі. Сама назва вёскі паходзіць ад слова  «востры». Хутчэй за ўсё, носьбіт мянушкі Астрынскі быў выхадцам з вёскі Острино, з часам атрымаў прозвішча Астрынскі.

Аўлас — продак прозвішча Аўлас у 14% выпадках быў Агул, у 12% — Італьянец, у 12% — Немец, у 9% — Таджык, а ў 3% адносіцца да каўказскіх абласцей, у 44% з’яўляўся выхадцам Турцыі або Трынідада і Табага і Саламонавы Выспы. Насіў прозвішча Avlas, а прозвішча продка было Аўлас. Самае ранняе згадванне прозвішча Аўлас зафіксавана ў горадзе Салерно (Італія) у 1869 годзе.

Б

Балыш — прозвішча Балыш вядзе свой пачатак ад мянушкі Балыш. Мянушка або нецаркоўнае імя Балыш паходзіць ад цюркскага «балаш» — «дзіцятка, сыночак». Магчыма, што гэтая мянушка з’яўляецца скажонай формай цюркскага слова «балас» — «каштоўны камень». Паводле іншай версіі, мянушка Балыш складаецца з двух цюркскіх слоў: «баль» — «мёд» і «ич» — «піць». Верагодна, так назвалі чалавека, які любіў хмельныя напоі. Нельга выключыць, што ў аснове гэтага прозвішча ляжыць рускае слова «балі» — «балачкі, пустая, пацешная гутарка, жарты». У гэтым выпадку Балышом маглі зваць балбатуна, жартаўніка, лайдака.

Бараноўскі — прозвішча Бараноўскі паходзіць ад  назвы населенага пункта Баранаўка. Прозвішча Бараноўскі дакументавана ў Польшчы з 1391г. і звязана з назвай мястэчка Баранаўка. Паколькі тапанімічныя прозвішчы ўтрымоўвалі ўказанне не толькі на прыналежнасць да пэўнай сям’і, але і на стаўленне да вызначанага геаграфічнага аб’екта, то першапачаткова яны ўяўлялі сабой прыметнікі з рознымі фармантамі: прозвішчы на —скі /-цкі і –анінаў /-янінаў належаць у асноўным шляхце і дваранству; прозвішчы на –ітаў /-ічаў, -інаў, -цаў,  -нікаў, -ін, -іх /-ых. У выніку, нашчадак чалавека, які валодае мянушкай Бараноўскі, з часам атрымаў прозвішча Бараноўскі.

Бартош — асновай прозвішча Бартош паслужыла мірское імя Бартош. Наяўнасць другога, мірскога, імя было своеасаблівай данінай старажытнай славянскай традыцыі мець два імя. Яе мэтай было ўтойванне галоўнага, царкоўнага імя ад нячыстай і злой сілы. Прозвішча Бартош мае заходнеславянскія карані, на што паказвае суфікс -ош. Хутчэй за ўсё, яно ўтвараецца ад грэчаскага імя Бартоломео (“сын старца”), дакладней ад яго прастамоўнай формы Бартош, якое захавалася ў чэшскай і некаторых іншых мовах. Менш верагоднай уяўляецца этымалагічная сувязь гэтага прозвішча з венгерскім словам “bartor” – “адважны”.

Барысевіч — асновай прозвішча Барысевіч паслужыла царкоўнае імя Барыс. Прозвішча Барысевіч утварылася ад хрысцільнага імя Барыс. Гэтае імя, магчыма, з’яўляецца ўсечанай формай славянскага імя Барыслаў. Аднак ёсць і іншы пункт гледжання, паводле якой, імя Барыс узыходзіць да балгарскага слова “барацьбіт”. Тым не менш першая гіпотэза здаецца больш праўдападобнай. Святым заступнікам гэтага імя лічыўся благаверны пакутнік князь Барыс. Паводле падання, Барыс і Глеб, сыны святога князя Уладзіміра і першыя рускія святыя, з дзяцінства адрозніваліся набожнасцю і братэрскай любоўю адзін да аднаго. Такім чынам, нашчадак чалавека, які валодае імем Барыс, з часам атрымаў прозвішча Барысевіч.

Баціст — заснавальнік прозвішча Баціст у 23% выпадкаў быў Малкарац, у 18% — Балівіец, у 18% — Карэл, у 13% — Якут, у 9% — Адыгеец, а ў 4% ставіцца да азіяцкіх абласцей, у 15% выпадкаў з’яўляўся жыхаром Славакіі або Карэі. Меў прозвішча Batist, а прозвішча чалавека было Баціст. Найпершае згадванне прозвішча Баціст было ў селішчы Ката (Індыя) у 1905 годзе.

Берагоў — прозвішча Берагоў ўтварылася ад мянушкі Бераг, якое паходзіць ад слова бераг. Магчыма, гэтую мянушку атрымаў той, хто пасяліўся на беразе ракі або іншага вадаёма. Бераг, з часам атрымаў прозвішча Берагоў.

Бравінскі — заснавальнік прозвішча Бравінскі ў 20% выпадкаў быў Чудзь, у 16% — Комі, у 16% — Якут, у 12% — Габрэй, у 8% — Турка, а ў 4% адносіцца да балтыйскіх культур, у 24% выпадкаў з’яўляўся выхадцам Лівана або Іспаніі і Новай Зеландыі. Выкарыстоўвалася прозвішча Bravinskii, а мянушка чалавека была Бравінск. Першае згадванне прозвішча Бравінскі было ў селішчы Кечкемет (Венгрыя) у 1894 годзе.

Братчыкаў — прозвішча Братчыкаў утварылася ад мянушкі Братчык. Аднак у розных гаворках яно мела рознае значэнне: “стрыечны брат”, “зводны брат”, а таксама “сябар, таварыш”. Хутчэй за ўсё, заснавальнік роду Братчыкавых выхоўваўся старэйшым братам. Братчык, з часам атрымаў прозвішча Братчыкаў.

Броўка — прозвішча Броўкавядзе свой пачатак ад мянушкі Броўка. Мянушка Броўка паходзіць ад назоўніка «брыво». Хутчэй за ўсё, такую мянушку, якая перайшла затым у прозвішча, атрымаў чалавек альбо з густымі бровамі, альбо з рассечаным брывом. Менш верагодна, што асновай для прозвішча паслужыла слова «край» — «бок канавы або насып». У гэтым выпадку прозвішча Броўка магло належыць селяніну, які жыў на ўскраіне вёскі.

Буйноўскі — прозвішча Буйноўскі ўтворана ад мянушкі Буяны. Так даўней маглі зваць бойкага, заліхвацкага хлопца. Менш верагоднай з’яўляецца другая гіпотэза, паводле якой гэтае прозвішча мае цюркскае паходжанне і мае ў сваёй аснове слова «буйнос» — «з шыяй гарнастая». Буяны, з часам атрымаў прозвішча Буйноўскі.

Бумбуль — далёкі продак прозвішча Бумбуль у 21% выпадкаў быў Уйгур, у 17% — Балгарын, у 17% — Араб, у 13% — Эскімос, у 8% — Аўстрыец, а ў 4% адносіцца да яўрэйскіх вытокаў, у 20% выпадкаў з’яўляўся грамадзянінам Сэнт-Вінцэнт і Іарданіі і Швейцарыі. Выкарыстаў прозвішча Bumbul’, а мянушка чалавека была Бумбул. Першае згадванне прозвішча Бумбуль зафіксавана ў селішчы Раманаўскае (Расія) у 1899 годзе.

Бурштыновіч — ад слова бурштын, так па-беларуску называюць янтар (буры камень). Мянушку давалі за цвёрдасць характару.

Бурачэўскі — прозвішча Бурачэўскі вядзе свой пачатак ад мянушкі Бурач. Па адной з версій, мянушка Бурач паходзіць ад назоўніка «бурачок» — абвіты бяростай збанок, прызначаны для захавання солі. Хутчэй за ўсё, гэтая мянушка адносіцца да так званых «прафесійных» найменняў, якія ўказваюць на дзейнасць чалавека. Таму можна выказаць здагадку, што заснавальнік роду Бурачэўскіх займаўся вырабам такіх збанкоў. Паводле іншай гіпотэзы, мянушка Бурач утворана ад прыметніка «буры» — «колер кафейны, карычневы, арэхавы». У гэтым выпадку яно было дадзена чалавеку па колеры валасоў. Такім чынам, гэтае прозвішча можа ўтрымоўваць указанне і на вызначаныя знешнія асаблівасці продка. Нарэшце, нельга выключыць, што заснавальнік роду Бурачэўскіх жыў у мястэчку  Бурачава, Бурачоўка, за што і атрымаў сваё прозвішча.

Бутар – прозвішча Бутар утварылася ад аналагічнай мянушкі. Яна вядзе свой пачатак ад дыялектнага назоўніка  «бутар» са значэннем «шум, гам, крык», «усе вантробы жывёлы», «непрыдатная стар’ё, лахманы, хлам». Верагодна, мянушка альбо ўказвала на асаблівасці характару і паводзіны заснавальніка прозвішча (жывы, актыўны), альбо на род дзейнасці продка (паляўнічы або чалавек, які збірае старыя рэчы). Акрамя таго, у кастрамскіх гаворках бутарам завуць гарачкавае трызненне (горячечный бред). У такім разе мянушка Бутар выконвала «абараняльную» функцыю і выкарыстоўвалася ў якасці засцярогі. Паводле забабоннага звычаю, які існаваў на Русі, падобныя мянушкі прысвойваліся дзецям з мэтай абароны ад  злых сіл. Для таго каб не спакушаць лёс і адвесці зло, дзецям даваліся мянушкі са значэннем супрацьлеглым таму, што чакалі або жадалі бацькі для дзяцей. У дадзеным выпадку, спадзеючыся мець здаровага хлопчыка, бацькі назвалі яго Бутарам.

Бутрамееў — продак прозвішча Бутрамееў у 20% выпадкаў быў Мардвін, у 16% — Латыш, у 16% — Арнаўт, у 12% — Венгр, у 8% — Бушмен, а ў 4% адносіцца да каўказскіх рэгіёнаў, у 24% выпадкаў з’яўляўся выхадцам Норфолка або Балгарыі і Сэнт-Кітс і Нэвіс. Меў прозвішча Butramieieva, а мянушка продка была Бутрамееў. Першае згадванне прозвішча Бутрамееў  зафіксавана ў горадзе Старыца (Расія) у 1892 годзе.

Бялячыц — пачынальнік прозвішча Бялячыц у 7% выпадкаў быў Кумык, у 6% — Інгуш, у 6% — Егіпцянін, у 4% — Рускі, у 3% — Малдаванін, а ў 2% адносіцца да славянскіх культур, у 72% выпадкаў з’яўляўся выхадцам Кубы і Тайланда. Насіў прозвішча Bieliachits, а мянушка продка была Бялячыц. Найпершае згадванне прозвішча Бялячыц зафіксавана ў горадзе Керч (Украіна) у 1833 годзе.

В

Вайда — ад летувіскага вайдыціс — спрачацца, утварылася беларускае вайдавацьз тым самым значэннем, а ад яго спачатку мянушка Вайда, затым і адпаведнае прозвішча.

Вайніловіч — прозвішча Вайніловіч утворана ад мянушкі Вайніл, якое, паводле адной з версій, паходзіць ад старалітоўскага дзеяслова vainoti, гэта значыць «лаяць». Верагодна, што гэтая мянушка адлюстроўвала асаблівасці характару родапачынальніка: магчыма, продак сучаснага носьбіта прозвішча быў строгім чалавекам. Магчыма таксама, што мянушка Вайніл вядзе свой пачатак ад славацкага vojin — «ваяр». У такім разе мянушку мог атрымаць адважны баец. Нарэшце, існуе здагадка, што прозвішча Вайніловіч паходзіць ад назвы вёскі Вайнілы, размешчанай у Магілёўскай вобласці Беларусі. Зыходзячы з гэтага, можна выказаць здагадку, што заснавальнік роду Вайніловіч быў выхадцам з гэтага населенага пункта.

Вакулін — асновай прозвішча Вакулін паслужыла мірское імя Вакула. Існуюць дзве версіі паходжання прозвішча Вакулін. Па адной з іх, у аснове прозвішча ляжыць дзеяслоў «бакуліць» – «казаць, размаўляць». Такім чынам, мянушку Бакуля мог атрымаць гаварун, балака. Паводле іншай, больш праўдападобнай версіі, гэтае прозвішча ўтворана ад украінскага імя Вакула, якое паходзіць ад хрысцільнага мужчынскага імя Вукол (у перакладзе з грэчаскай мовы – «пастух»). Мянушку Вакула давалі некалі чалавеку, які здатны быў на выдумку, гатовы прыдумаць нешта незвычайнае ці па-добраму пажартаваць з каго, здзівіць.

Валавадоўскі – магчыма, гэтае прозвішча ўтварылася ад назвы ракі Валавы, якая працякала ў раёне горада Лыскова Ніжагародскай вобласці. Выхадцам з берагоў гэтай ракі, відавочна, і быў заснавальнік роду Валавадоўскіх.

Валадзько — прозвішча Валадзько адносіцца да распаўсюджанага тыпу ўкраінскіх прозвішчаў і ўтворана ад хрысцільнага імя Уладзімір. Першая частка гэтага імя ўтвараецца ад слова «владзь», гэта значыць «улада», а другая роднасная гоцкаму mers — «вялікі». У народнай этымалогіі апошняя частка імя стала суадносіцца з рускімі словамі «миръ» («спакой») і «міръ» («сусвет»), а ўсё імя азначае «што валодае мірам» або «кіруючы мірна». Хутчэй за ўсё, заснавальнік роду Валадзько быў выхадцам з працоўнага або сялянскага асяроддзя. Такая здагадка тлумачыцца тым, што прозвішчы, якія ўтвораны ад поўнай формы імя, мелі ў асноўным сацыяльныя верхавіны, шляхта, або сем’і, якія карысталіся ў дадзенай мясцовасці вялікім аўтарытэтам, прадстаўнікоў якіх суседзі паважліва клікалі поўным імем, у адрозненне ад іншых саслоўяў, якія называліся, як правіла, памяншальнымі, вытворнымі, штодзённымі імёнамі. Прозвішча Валадзько ўтварылася пры дапамозе суфікса -ко. Першапачаткова ён меў наступныя значэнні: «маленькі», «малады чалавек», «сын». Таму Валадзько літаральна разумелася як «сын Валодзькі». Позней старажытны суфікс -ко згубіў сваё прамое значэнне і захаваўся толькі ў якасці фамільнага.

Варанкоў – у аснове прозвішча Варанкоў ляжыць мянушка Варонак. Хутчэй за ўсё, яна ўтрымоўвала ўказанне на асаблівасці знешняга выгляду чалавека: напрыклад, чорныя валасы. Аднак не выключана, што дадзенае прозвішча звязана з паганскімі паданнямі славян і адносіцца да імя Варонак, якое ўжывалася ў якасці аберагальнага, каб абараніць дзіця ад злых духаў  і порчы. Бо крумкач быў увасабленнем мудрасці і даўгалецця. Вядома, што, з’яўляючыся адным з найстаражытных знакаў Русі, крумкач адлюстроўваўся і на дынастычным знаку Рурыкавічаў. Варонак, з часам атрымаў прозвішча Варанкоў.

Варашкоў — прозвішча Варашкоў паходзіць ад мянушкі Варашок, якое ўтварылася ад дзеяслова «варушыць», што азначае «перагортваць, перамяшчаць; чапаць, узбіваць, пераварочваць, гарнуць, варушыць». Верагодна, так назвалі неспакойнага, няўрымслівага чалавека. Трэба заўважыць, што ў шматлікіх гаворках аднакарэннае намінальнае «варушыла» мае значэнне «той, хто варушыць — чапае тое, да чаго яму няма справы». Такім чынам, не выключана, што мянушку Варашок атрымаў цікаўны чалавек, які часта лез у чужое жыццё. Варашок, з часам атрымаў прозвішча Варашкоў.

Васілеўскі — прозвішча Васілеўскі паходзіць ад  назвы населенага пункта Васільева. Паколькі тапанімічныя прозвішчы ўтрымоўвалі ўказанне не толькі на прыналежнасць да пэўнай сям’і, але і на стаўленне да вызначанага геаграфічнага аб’екта, то першапачаткова яны ўяўлялі сабой прыметнікі з рознымі фармантамі: прозвішчы на – скі /-цкі і анінаў /-янінаў належаць у асноўным шляхце і дваранству.

Вільбік — прозвішча Вільбік зарадзілася з Шаўляй (Літва). У фондзе гарадзішча Мсціслаў — ліхтаршчык Эміль Вільбік (1728). Лацінкай — Vil’bik або прозвішча Вільбік, а нацыянальнасць Ашхарэц у 71% выпадкаў.

Войтка  — ад старабеларускай назвы Войт — старшыня гарадскога суда, начальнік воласці, прыганяты, якога прызначаў пан глядзець прыгонных сялян, каб старанна працавалі. Ад пасады, якую займаў чалавек, утвараліся гэткія прозвішчы Войт, Войцік, Вайтовіч, Вайтук, Войтка, Вайцянкоў, Вайцінскі.

Воўк, Воўкаў — прозвішчы гэтыя вельмі распаўсюджаныя на Беларусі. «Але як гэта, каб чалавека, не абражаючы, зваць Ваўком?» — пытаюцца многія. А вельмі проста. Некалі была такая завядзёнка: каб сын жыў доўга здаровым і моцным, трэба назваць яго ваўком, бо гэтыя звяры ў нас самыя дужыя і вынослівыя. Хадзіла паданне, што калі сын атрымлівае імя, у аснове якога слова воўк, ён застаецца беражоным. Ледзь не ва ўсіх народаў Еўропы ёсць нават імёны, што паходзяць ад гэтага слова. У балгар гэта Вылка, у сербаў — Вук, у немцаў — Вольф (ды яшчэ з удакладненнямі Рудольф — чырвоны воўк, Вольфганг — воўчы ход). Людзі ў пару язычніцтва знарок, каб ашукаць цёмныя сілы, у якія яны верылі, ахоўвалі сваіх дзяцей, даючы ім замест імя ці прозвішча назвы звяроў – Воўк, Леў, Заяц, Барсук, Выдра, Ліс.

Высоцкі — прозвішча Высоцкі, хутчэй за ўсё, утворана ад назвы пасёлкаў Высокае або Высоке, якіх асабліва шмат на Украіне. Магчыма, што продак уладальніка дадзенага прозвішча жыў ва ўкраінскім мястэчку Высоцк Ровенскай вобласці, першыя згадванні аб якім датуюцца 1005 г. Верагодна, дадзенае паселішча размяшчалася на ўзвышшы або на стромкім беразе, чаму і было названа «мястэчка Высочко«, а затым Высоцк. Вядома таксама сяло Высоцкае недалёка ад Тулы, якое славілася сваімі яблыкамі. «Высоцкія яблыкі» былі сакавітымі і буйнымі. Не выключана, што продак уладальніка прозвішча Высоцкі быў родам з гэтага сяла і займаўся продажам яблыкаў і іншай агароднай ежы. Адпаведна, за аснову дваранскіх прозвішчаў бралася назва тых месцаў, якімі валодалі прывілеяваныя класы. Паколькі тапанімічныя прозвішчы ўтрымоўвалі ўказанне не толькі на прыналежнасць да пэўнай сям’і, але і на стаўленне да вызначанага геаграфічнага аб’екта, то першапачаткова яны ўяўлялі сабой прыметнікі з рознымі фармантамі: прозвішчы на – скі /-цкі  і –анінаў /-янінаў прыналежаць у асноўным шляхце і дваранству. У выніку, нашчадак чалавека, які валодае мянушкай Высоцкі, з часам атрымаў прозвішча Высоцкі.

Г

Гапон — прозвішча Гапон адносіцца да распаўсюджанага тыпу ўкраінскіх прозвішчаў і ўтвораных ад хрысцільнага імя Агафон. Пасля 988 г. кожны славянін падчас афіцыйнай цырымоніі вадохрышча атрымліваў ад святара хрысцільнае імя. Такое найменне дазваляла вырашаць праблему ідэнтыфікацыі: вылучэння пэўнага чалавека з грамадства. Таму менавіта царкоўныя імёны і сталі актыўнай базай для стварэння прозвішчаў. Прозвішча Гапон адносіцца да аналагічнага ўкраінскага варыянту рускага мужчынскага хрысцільнага імя Агафон. Імя гэта заўсёды лічылася дурнаватым, грубіянскім, хоць спрадвечнае, грэчаскае значэнне яго добрае: «дабро, блага».

Гаранькоў — прозвішча Гаранькоў утворана ад мянушкі Горанька. Яно вядзе свой пачатак ад аналагічнага ўкраінскага назоўніка са значэннем «гора, бяда, няшчасце». Магчыма, што Горанькам празвалі чалавека з нялёгкім лёсам. Аднак, хутчэй за ўсё, Горанька– гэта абараняльная ўнутрысямейная мянушка, якая выконвае функцыю засцярогі. Паводле звычаю, які існаваў на Русі, падобныя мянушкі прысвойваліся дзецям з мэтай агіды злых сіл. Для таго каб не спакушаць лёс і адвесці зло, дзецям даваліся мянушкі з супрацьлеглым значэннем таму, што чакалі або жадалі бацькі для дзяцей. У дадзеным выпадку, спадзеючыся мець хлопчыка з добрым, шчаслівым лёсам, бацькі назвалі яго Горанькам. Паводле іншай гіпотэзы, мянушка Гарэнька мае падобную этымалогію з дзеясловам «гарэць», «займацца і нішчыць агнём; палаць, палымнець». У такім разе Гарэнькам ахрысцілі альбо чалавека, хата якога папакутавала пры пажары, альбо палкую, гарачую натуру. Гарэнька легла ў аснову прозвішча Гаранькоў.

Гарбылёў  — прозвішча Гарбылёў утварылася ад мянушкі Гарбыль, якое паходзіць ад аналагічнага назоўніка са значэннем «крайняя дошка пры падоўжаным распілванні бервяна, з аднаго боку выпуклая». Верагодна, такая мянушка адносіцца да так званых «прафесійных» найменняў, якая ўказвае на род дзейнасці чалавека. Так, продак уладальніка прозвішча Гарбылёў мог быць цесляром. Акрамя таго, не выключана, што ён працаваў на лесапільні. Паводле іншай версіі, у аснове мянушкі Гарбыль ляжыць назва рыбы сямейства гарбылёвых атрада акунепадобных — аполак. У гэтым выпадку так маглі зваць рыбалова. Менш верагодна, што мянушка Гарбыль паходзіць ад назоўніка «горб». Тады яго мог атрымаць гарбаты чалавек. Гарбыль, з часам атрымаў прозвішча Гарбылёў.

Гіль — існуе некалькі версій паходжання прозвішча Гіль. Па адной з іх, яна ўтворана ад мянушкі Гіль. Гілямі на Русі звалі жартаўнікоў і балакаў. Па іншай версіі прозвішча ўяўляе сабой застылую форму яўрэйскага мужчынскага імя Гіль, якое ў перакладзе з яўрэйскага азначае «радасць». Паводле яшчэ адной, найменш праўдападобнай версіі, прозвішча Гіль мае ў сваёй аснове слова замежнага паходжання: ангельскае «guil» («зман, хітрасць»), імя «Gil» (усечаны варыянт ад «Gilbert») або іспанскае «gil» («дурны, дурашлівы»), з часам атрымаў прозвішча Гіль.

Глебец — прозвішча Глебец пачалося з г.Жыгулёўск (Самарская вобласць). У актах гарадзішча Каневпільшчык Сакрат Глебец (1604). Лацінкай — Gliebiets або мянушка Глебец, а нацыянальнасць Грузін у 45% выпадках.

Глябовіч — прозвішча Глябовічадносіцца да распаўсюджанага тыпу ўкраіна-беларускіх прозвішчаў і ўтворана ад хрысцільнага імя Глеб. Хрысцільнае мужчынскае імя Глеб паходзіць сваімі каранямі з глыбіні гісторыі, таму дагэтуль сярод навукоўцаў няма адзінага меркавання адносна яго паходжання і значэння. Па адной з версій, гэтае імя ўтварылася ад запазычанага старажытнаскандынаўскага слова «гудлеифр» («аддаваць пад абарону, улюбёнец богоў»), або старажытнагерманскага  — «гутлеиб» з тым жа значэннем. Магчыма таксама, што імя Глеб вядзе свой пачатак ад стараславянскага слова «глеба», якое захавалася ў польскай мове са значэннямі «зямля», «глеба», «ралля». Нарэшце, не выключана сувязь імя з рускім словам «груда» (або «глоба«) у значэнні «жэрдка». Прозвішча Глябовіч утварылася пры дапамозе суфікса —овіч. Першапачаткова ён меў наступныя значэнні: «маленькі», «малады чалавек», «сын». Таму Глябовіч літаральна разумелася як «сын Глеба». Позні старажытны суфікс —овіч згубіў сваё прамое значэнне і захаваўся толькі ў якасці фамільнага.

Гой — прозвішча Гой утворана ад асабістай мянушкі. Гой, верагодна, атрымаў чалавек, які жыў сярод яўрэяў, але які не прыняў іўдаізму. Яўрэйскае слова «гой» пачынаючы з сярэдніх стагоддзяў азначае неяўрэя-іншаверца, як правіла, хрысціяніна. Этымалогія слова «гой» паходзіць да старажытнаяўрэйскага «гой» («народ»). Па іншай версіі, прозвішча Гой уяўляе сабой застылую форму народнага імя, якое ўзыходзіць да старажытнарускага дзеяслова «гоить» — «жыць». Такім чынам, імя Гой уяўляе сабой пажаданне добрага жыцця дзіцяці, з часам атрымаў прозвішча Гой.

Грамыка — прозвішча Грамыка бярэ пачатак з Іванаўскай (Цвярская вобласць). У хроніках селішча Ялец — бурлак Натан Грамыка (1776). Напісанне — Gramyko або мянушка Грамык, а нацыя Маўрытанец у 82% выпадкаў. Не ад гора мыкаць, як пішуць некаторыя даследчыкі, а той, хто мае гучны бас, хто не гаворыць, а грыміць, грамы пускае ў паветра. Пашырана прозвішча на Гомельшчыне.

Грыб — прозвішча Грыб паходзіць ад назоўніка «грыб», які даўней меў значэнне «вусны». Слова «грыб» магло быць звязана з дыялектным дзеясловам «грыбіцца» у любым з двух значэнняў: 1) “моршчыцца, хмурыцца, дзьмуцца, сердаваць”; 2) “ крывіць рожы”. У адпаведнасці з гэтым Грыбом звалі панурага незадаволенага чалавека або, наадварот, балакі. Грыб, Грыбаў, Грыбовіч, Грыбок, Грыбоўскі — зноў цэлая вязанка, бо прозвішчаў-мянушак у Беларусі, як тых грыбоў пасля дажджу. Ды яшчэ Грыбан, Грыбач — той, хто збірае грыбы.

Грышанаў — асновай прозвішча Грышанаў паслужыла царкоўнае імя Рыгор (Григорий). Прозвішча Грышанаў утворана ад хрысцільнага мужчынскага імя Рыгор (у перакладзе з грэчаскага – «які не спіць»), а дакладней ад яго вытворнай формы Грышан. Рыгор — імя некалькіх вядомых святых. На Русі верылі, што калі даць дзіцяці імя святога або вялікапакутніка, то жыццё яго будзе святлейшае, лепшае або цяжкае, таму што існуе нябачная сувязь паміж імем і лёсам чалавека.

Д

Дак — прозвішча Дак зарадзілася з Дамадзедава (Маскоўская вобласць). У VI-X стагоддзях дакі інтэнсіўна кантактавалі з славянскімі плямёнамі, якія мігрыравалі.. Дакі першапачаткова звалі сябе «daoi», ад фрыгійскага слова «daos», якое перакладаецца як «воўк». Верагодна, заснавальнік роду Дакіных альбо быў выхадцам з гэтага племя, альбо нагадваў яго прадстаўнікоў па знешнім выглядзе або выяве жыцця.

Даўбешкін — прозвішча Даўбешкін утворана ад мянушкі Даўбешка. Хутчэй за ўсё, яно вядзе свой пачатак ад дзеяслова «дзяўбці», які мае значэнне «прабіваць, забіваць». Даўбешкай маглі зваць чалавека недалёкага розуму (ад выраза «удзяўбці ў галаву»). Не выключана, што такая мянушка адносіцца да так званых «прафесійных» найменняў, якая ўказвае на род заняткаў чалавека. Акрамя таго ёсць слова «доўбня», г.зн. «выбівачка, чэкмар, род вялікага драўлянага молата або таўкач з выцесанай рукаяткай, трамбоўка». У дадзеным выпадку Даўбешкай маглі празваць, напрыклад, цесляра, працаўніка па дрэве.

Дземідовіч — прозвішча Дземідовічутворана ад імя ўласнага і адносіцца да распаўсюджанага тыпу славянскіх прозвішчаў. Асновай прозвішча Дземідовіч паслужыла імя Дзямід. Імя Дзямід (царкоўная форма – Диомид) перакладаецца з грэчаскага як «чароўная ўлада». У старажытнасці гэтае імя насіў Святы пакутнік Диомид, лекар, які падчас лячэння павучаў хворых веры Хрыстовай, за што быў падвергнуты пакаранню і пакутніцку сканаў у III ст. Славяне ж верылі, што калі даць дзіцяці імя святога або вялікапакутніка, то жыццё яго будзе светлае, лепшае або цяжкае, таму што існуе нябачная сувязь паміж імем і лёсам чалавека. Такім чынам, нашчадак чалавека, які валодае імем Дзямід, з часам атрымаў прозвішча Дземідовіч.

Дзенісевіч — асновай прозвішча Дзенісевіч паслужыла царкоўнае імя Дзяніс. Прозвішча Дзенісевіч утворана ад хрысцільнага імя Дзяніс, якое паходзіць ад старажытнагрэчаскага Дзіянісій: так клікалі бога жыццёвых сіл прыроды і вінаробства. Такім чынам, нашчадак чалавека, які валодае імем Дзяніс, з часам атрымаў прозвішча Дзенісевіч.

Дзядук — прозвішча Дзядук утварылася ад мянушкі Дзеда. Яно вядзе свой пачатак ад назоўніка «дзед» са значэннем «стары чалавек». Верагодна, Дзядой звалі пажылога чалавека, які валодае жыццёвай мудрасцю і досведам. Акрамя таго, дзедам у паўднёвых гаворках звалі жабрака, у заходніх — «свецец, вушы, для асвятлення лучынай», а ў валагоцкіх — «рукаятку вясла». Зыходзячы з гэтага, можна выказаць здагадку, што мянушка Дзеда ўтрымоўвала ўказанне альбо на сацыяльнае становішча заснавальніка прозвішча, альбо на род яго дзейнасці (майстар па вырабе свяці%